775-333-7467 (RIMS)        888-310-9353    
RBP 01R Saharan II Chrome
RBP 01R Saharan II Gloss Black
RBP 01R Saharan II Gloss Black Milled
RBP 02R Tycoon Chrome
RBP 02R Tycoon Gloss Black Milled
RBP 03R Overlander Satin Black
RBP 04R Venture Gloss Black
RBP 04R Venture Gloss Black Milled
RBP 65R Glock Chrome
RBP 65R Glock Gloss Black
RBP 65R Glock Gloss Black Milled
RBP 77R Spike Chrome
RBP 77R Spike Gloss Black
RBP 77R Spike Gloss Black Machined Tips
RBP 80R Scorpion Chrome
RBP 80R Scorpion Gloss Black
RBP 80R Scorpion Gloss Black Milled
RBP 82R Falcon Chrome
RBP 82R Falcon Gloss Black
RBP 82R Falcon Gloss Black Milled
RBP 88R Tribute Chrome
RBP 88R Tribute Gloss Black
RBP 88R Tribute Gloss Black w/Machined Accents
RBP 94R Black w/Chrome Inserts
RBP 94R Chrome w/Black Inserts
RBP 97R Patriot Chrome
RBP 97R Patriot Gloss Black
RBP 97R Patriot Gloss Black w/Machined Accents
RBP AR-15 1-PC Forged Monoblock Chrome
RBP Assault 1-PC Forged Monoblock Chrome
RBP Assault 1-PC Forged Monoblock Gloss Blk Machined
RBP Atomic 1-PC Forged Monoblock Brushed
RBP Atomic 1-PC Forged Monoblock Chrome
RBP Atomic 1-PC Forged Monoblock Gloss Black
RBP Avenger 1-PC Forged Monoblock Chrome
RBP Avenger 1-PC Forged Monoblock Machined Black
RBP Beretta 1-PC Forged Monoblock Chrome w/Blk Accents
RBP Beretta 1-PC Forged Monoblock Gloss Blk Machined
RBP Blade 1-PC Forged Monoblock Blk Machined
RBP Blade 1-PC Forged Monoblock Chrome
RBP Glock 1-PC Forged Monoblock Chrome
RBP HK-5 1-PC Forged Monoblock Black Machined
RBP Magnum 1-PC Forged Monoblock Gloss Black
RBP Magnum 1-PC Forged Monoblock Gloss Black Machined
RBP Peacemaker 1-PC Forged Monoblock Chrome
RBP Peacemaker 1-PC Forged Monoblock Machined Black
RBP Peacemakerr 1-PC Forged Monoblock Gloss Black
RBP Revolver-6 1-PC Forged Monoblock Gloss Blk Machined
RBP Savage 1-PC Forged Monoblock Gloss Blk Machined
RBP Scalpel 1-PC Forged Monoblock Gloss Black
RBP SWAT 1-PC Forged Monoblock Blk Machined
RBP Thor 1-PC Forged Monoblock Brushed
RBP Thor 1-PC Forged Monoblock Chrome
RBP Thor 1-PC Forged Monoblock Gloss Black
RBP Uzi 1-PC Forged Monoblock Gloss Black Machined