775-333-7467 (RIMS)        888-310-9353    
RBP 01R Saharan II Chrome
RBP 01R Saharan II Gloss Black
RBP 01R Saharan II Gloss Black Milled
RBP 02R Tycoon Chrome
RBP 02R Tycoon Gloss Black Milled
RBP 03R Overlander Satin Black
RBP 50R Cobra Black w/Black Beadlock
RBP 50R Cobra Black w/Bronze Beadlock
RBP 50R Cobra Black w/Machined Beadlock
RBP 65R Glock Chrome
RBP 65R Glock Gloss Black
RBP 65R Glock Gloss Black Milled
RBP 66R HK-5 Chrome
RBP 66R HK-5 Glock Gloss Black
RBP 66R HK-5 Gloss Black Milled
RBP 69R Swat Chrome
RBP 69R Swat Chrome w/Black Accents
RBP 69R Swat Gloss Black
RBP 69R Swat Gloss Black w/Chrome Accents
RBP 71R Avenger Chrome
RBP 71R Avenger Gloss Black
RBP 71R Avenger Gloss Black Milled
RBP 73R Atomic Chrome
RBP 73R Atomic Gloss Black
RBP 73R Atomic Gloss Black Milled
RBP 74R Silencer Chrome
RBP 74R Silencer Gloss Black
RBP 74R Silencer Gloss Black Milled
RBP 75R Batallion Chrome
RBP 75R Batallion Gloss Black
RBP 75R Batallion Gloss Black Milled
RBP 76R Roulette Chrome
RBP 76R Roulette Gloss Black
RBP 77R Spike Chrome
RBP 77R Spike Gloss Black
RBP 77R Spike Gloss Black Machined Tips
RBP 80R Scorpion Chrome
RBP 80R Scorpion Gloss Black
RBP 80R Scorpion Gloss Black Milled
RBP 81R Saharan Chrome
RBP 81R Saharan Gloss Black
RBP 81R Saharan Gloss Black Milled
RBP 82R Falcon Chrome
RBP 82R Falcon Gloss Black
RBP 82R Falcon Gloss Black Milled
RBP 87R Blade Chrome
RBP 87R Blade Gloss Black
RBP 87R Blade Gloss Black Milled
RBP 88R Tribute Chrome
RBP 88R Tribute Gloss Black
RBP 88R Tribute Gloss Black w/Machined Accents
RBP 89R Assassin Gloss Black Milled
RBP 94R Black w/Chrome Inserts
RBP 94R Chrome w/Black Inserts
RBP 97R Patriot Chrome
RBP 97R Patriot Gloss Black
RBP 97R Patriot Gloss Black w/Machined Accents
RBP AR-15 1-PC Forged Monoblock Chrome
RBP Assault 1-PC Forged Monoblock Chrome
RBP Assault 1-PC Forged Monoblock Gloss Blk Machined
RBP Atomic 1-PC Forged Monoblock Brushed
RBP Atomic 1-PC Forged Monoblock Chrome
RBP Atomic 1-PC Forged Monoblock Gloss Black
RBP Avenger 1-PC Forged Monoblock Chrome
RBP Avenger 1-PC Forged Monoblock Machined Black
RBP Beretta 1-PC Forged Monoblock Chrome w/Blk Accents
RBP Beretta 1-PC Forged Monoblock Gloss Blk Machined
RBP Blade 1-PC Forged Monoblock Blk Machined
RBP Blade 1-PC Forged Monoblock Chrome
RBP Glock 1-PC Forged Monoblock Chrome
RBP HK-5 1-PC Forged Monoblock Black Machined
RBP Magnum 1-PC Forged Monoblock Gloss Black
RBP Magnum 1-PC Forged Monoblock Gloss Black Machined
RBP Peacemaker 1-PC Forged Monoblock Chrome
RBP Peacemaker 1-PC Forged Monoblock Machined Black
RBP Peacemakerr 1-PC Forged Monoblock Gloss Black
RBP Revolver-6 1-PC Forged Monoblock Gloss Blk Machined
RBP Savage 1-PC Forged Monoblock Gloss Blk Machined
RBP Scalpel 1-PC Forged Monoblock Gloss Black
RBP SWAT 1-PC Forged Monoblock Blk Machined
RBP Thor 1-PC Forged Monoblock Brushed
RBP Thor 1-PC Forged Monoblock Chrome
RBP Thor 1-PC Forged Monoblock Gloss Black
RBP Uzi 1-PC Forged Monoblock Gloss Black Machined